Ποιος Συμμετέχει σε Μελέτες Βιοϊσοδυναμίας

Στις μελέτες βιοϊσοδυναμίας μπορούν να συμμετέχουν υγιείς ενήλικοι εθελοντές. Για να μπορέσετε να πάρετε μέρος σε μία μελέτη βιοϊσοδυναμίας θα πρέπει να πληροίτε μία συγκεκριμένη σειρά κριτηρίων, όπως:

–    Να συμφωνήσετε στη διεξαγωγή κλινικής ιατρικής εξέτασης
–    Να συμφωνήσετε στη διεξαγωγή διαφόρων εξετάσεων , όπως για παράδειγμα αίματος, ούρων, κλπ.
–    Να συμφωνήσετε ως προς την υπογραφή εντύπου συγκατάθεσης εγκεκριμένου από τις αρμόδιες αρχές, μετά από σχετική ενημέρωση

Ωστόσο κάθε μελέτη έχει ένα συγκεκριμένο σύνολο κριτηρίων που καθορίζει ποιος έχει το δικαίωμα συμμετοχής.

Η δική σας καταλληλόλητα, μπορεί να καθοριστεί από διάφορους παράγοντες, ανάλογα με τη φύση της μελέτης. Αν ανταποκρίνεστε στις συνθήκες επιλογής, θα σας δοθεί ένα έντυπο συγκατάθεσης που περιλαμβάνει λεπτομερή γραπτή περιγραφή όλων των σταδίων της μελέτης, τυχόν ενεχόμενους κινδύνους και τα δικαιώματα που έχετε ως συμμετέχων. Αν η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει οποιοδήποτε τύπο παρέμβασης, όπως για παράδειγμα, λήψη δείγματος αίματος ή προσωπικών δεδομένων που αφορούν την υγεία σας, η διαδικασία παροχής συγκατάθεσης θα διεξαχθεί πριν από τη διαδικασία επιλογής για να διασφαλιστεί ότι έχετε ενημερωθεί σχετικά με το τι θα απαιτηθεί από σας και για τυχόν ενδεχόμενους κινδύνους. Υπογράφοντας και επιστρέφοντας το έντυπο συγκατάθεσης, συμφωνείτε να συμμετέχετε στη μελέτη. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη συμμετοχή σας ή δεν αισθάνεστε άνετα κατά τη διάρκεια της μελέτης, έχετε το δικαίωμα να αποσυρθείτε, οποτεδήποτε, χωρίς καμία συνέπεια.


Πιθανά οφέλη

Δεν υπάρχει κανένα άμεσο θεραπευτικό όφελος για εσάς από τη συμμετοχή σε μελέτες βιοϊσοδυναμίας. Ωστόσο, οι μελέτες αυτές θα βοηθήσουν να επιβεβαιωθεί ότι το γενόσημο φάρμακο πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές που επιτρέπουν την έγκριση της κυκλοφορίας του.


Κόστος Συμμετοχής

Δεν θα επωμιστείτε το κόστος για οποιαδήποτε φυσική, εργαστηριακή, ή άλλου είδους εξέταση.
Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, θα σας δοθεί εύλογη αποζημίωση για το χρόνο που θα διαθέσετε κατά τη συμμετοχή σας στη μελέτη.