Ποιες είναι οι δικές μου ευθύνες;

Πέραν της συμμόρφωσης προς τις ειδικές απαιτήσεις μιας μελέτης στην οποία ενδέχεται να συμμετάσχετε, αυτό που αναμένεται επίσης από εσάς είναι να ανταποκριθείτε σε ένα σύνολο ευθυνών που υπάρχουν για όλους τους συμμετέχοντες σε κλινικές μελέτες. Στις ευθύνες αυτές περιλαμβάνονται:

–   Παρουσία σας σε όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις
–   Εφαρμογή των οδηγιών του ερευνητικού προσωπικού
–   Επιβεβαίωση ότι οι πληροφορίες επικοινωνίας που μας έχετε διαθέσει είναι ενημερωμένες
–   Παροχή πληροφοριών ακριβείας σχετικά με το παλαιό /σημερινό ιατρικό ιστορικό σας
–   Αίτημα στους ερευνητές προκειμένου να σας απαντήσουν οποτεδήποτε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε
–   Ενημέρωση του ερευνητικού προσωπικού για τυχόν ανεπιθύμητα συμβάντα που βιώνετε ενώ συμμετέχετε στη μελέτη