Ποια Δικαιώματα έχω ως συμμετέχων;

Ως συμμετέχων σε κλινική μελέτη, σας παρέχεται εγγύηση για κάποια δικαιώματα που διασφαλίζουν ότι θα σας αντιμετωπίζουν με σεβασμό και αξιοπρέπεια και γενικότερα με τρόπο σύμφωνο με τους κανόνες της ηθικής. Παρότι εξηγήσεις για τα δικαιώματα αυτά παρέχονται με μεγαλύτερες λεπτομέρειες κατά τη διαδικασία παροχής της έγγραφης συγκατάθεσης, ο πιο κάτω κατάλογος θα σας δώσει μια ιδέα για μερικά από τα βασικά δικαιώματά σας.

Ως συμμετέχων σε μελέτη, έχετε το δικαίωμα:

–   Να σας αντιμετωπίζουν με σεβασμό
–   Να γνωρίζετε τους κινδύνους που έχουν να κάνουν με τη μελέτη
–   Να αποσυρθείτε από τη μελέτη χωρίς συνέπειες
–   Να πάρετε την απόφασή σας χωρίς να νιώθετε οποιαδήποτε πίεση από το ερευνητικό προσωπικό
–   Να ξέρετε το όνομα, τα διαπιστευτήρια και τις πληροφορίες επαφής του Επιστημονικά Υπεύθυνου
–   Να γνωρίζετε το σκοπό της μελέτης
–   Να γνωρίζετε ποιος θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν
–   Να γνωρίζετε τι διαδικασίες ενδέχεται να εκτελεστούν και ποια φάρμακα μπορεί να χρησιμοποιηθούν
–   Να ζητήσετε επιπλέον βοήθεια ή διευκρινίσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παροχής έγγραφης συγκατάθεσης ή οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της μελέτης